Lazy quantifier chỉ lười về bên phải, chứ không lười về bên trái

Nếu bạn có chuỗi sau:

START START word word word END

và có regex này với cờ gm:
START.*?END

Thì kết quả sẽ không phải là:

START word word word END

mà là nguyên chuỗi gốc.

Nhưng nếu chuỗi có dạng:

START word word word END END

Thì nó sẽ ra đúng kết quả.

Nguồn:: Stack Overflow, Why is the lazy quantifier indeed lazy to the right, but not to the left?


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 24 tháng 10, 2023