Ký tự unicode nếu dùng \b ngay sau thì không được

Why does /đ\b/ not match đ? (duplicate)
Nếu dùng (?=$|\P{L}) thì lại chạy lâu. Dễ nhất là thêm khoảng trắng ở ngay sau input và

input = input + ' '
var regex = new RegExp(word + ' ', 'gi');
const test = regex.test(input)

Ý nghĩa của biểu thức regex trong hàm lọcDữLiệuCầnTựĐộngNhậnDạng()
Nguồn:: Stack Overflow, How can I use Unicode-aware regular expressions in JavaScript?


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 7, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023