Regex.exec(), regex.test() thay đổi kết quả sau những lần gọi mới

Nguồn:: MDN, RegExp.prototype.test() - JavaScript | MDN

Dùng regex.exec() với while dễ vào vòng lặp vô hạn
Dùng regex.test(string) trực tiếp ngay trong if có thể ra sai


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023