Cần escape regex

function escapeRegex(string) {
    return string.replace(/[/\-\\^$*+?.()|[\]{}]/g, '\\$&');
}

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023