Cần escape regex

function escapeRegex(string) {
    return string.replace(/[/\-\\^$*+?.()|[\]{}]/g, '\\$&');
}

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023