Unicode chia thành 17 plane, mỗi plane chứa 65,536 (= 16⁴) điểm mã

65536 ký tự tương đương từ 0000 - FFFF trong hệ hexa. Đây chính là con số đứng

Nguồn:: Tìm hiểu Unicode


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023