Mỗi điểm mã được biểu diễn dưới dạng U+XXYYYY

Chung quy lại định dạng điểm mã Unicode có dạng U+000639, với “U+” là Unicode, 2 số đầu để mô tả plane, 4 số cuối là điểm mã trong plane đó. Plane đầu tiên gọi là Basic Multilingual Plane, đây là plane quan trọng nhất (plane 0), chứa gần như hầu hết hệ thống chữ viết và ký hiệu thường dùng trên thế giới. Chứa ký tự nằm trong khoảng U+0000 đến U+FFFF.
Nguồn:: Tìm hiểu Unicode


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023