Không gian mã là không gian chứa tất cả các điểm mã của Unicode

Điểm mã liên quan đến việc con người đánh số thứ tự của ký tự thế nào. Đơn vị mã liên quan đến việc máy tính dùng phương thức nào để biết tìm ký tự đó ở đâu] ]
Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023