Cách máy tính hiểu ký tự khác với cách con người hiểu ký tự

Nguồn::

Tốt nhất là nên dùng điểm mã khi nói về ký tự máy tính
Điểm mã không phải là cách để máy tính lưu ký tự
Điểm mã liên quan đến việc con người đánh số thứ tự của ký tự thế nào. Đơn vị mã liên quan đến việc máy tính dùng phương thức nào để biết tìm ký tự đó ở đâu
Tuỳ vào phương thức mã hoá mà mỗi ký tự Unicode sẽ được biểu diễn bởi 1-4 đơn vị mã, 1-2 đơn vị mã, hoặc chỉ một đơn vị mã duy nhất


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023