Điểm mã liên quan đến việc con người đánh số thứ tự của ký tự thế nào. Đơn vị mã liên quan đến việc máy tính dùng phương thức nào để biết tìm ký tự đó ở đâu

Điểm mã không phải là cách để máy tính lưu ký tự
Mỗi điểm mã được biểu diễn dưới dạng U+XXYYYY. Các ký tự ASCII có 1 điểm mã. Không gian mã là không gian chứa tất cả các điểm mã của Unicode] ]
Tuỳ vào phương thức mã hoá mà mỗi ký tự Unicode sẽ được biểu diễn bởi 1-4 đơn vị mã, 1-2 đơn vị mã, hoặc chỉ một đơn vị mã duy nhất
Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023