Điểm mã không phải là cách để máy tính lưu ký tự

Lý do:: Điểm mã liên quan đến việc con người đánh số thứ tự của ký tự thế nào. Đơn vị mã liên quan đến việc máy tính dùng phương thức nào để biết tìm ký tự đó ở đâu


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023