Các quy chuẩn thời gian ISO và RFC

Mô tả Ví dụ ISO 8601 RFC3339
Chuẩn 2020-12-09T16:09:53+00:00
Dùng khoảng cách giữa ngày và giờ 2020-12-09 16:09:53+00:00
Dấu âm trong time offset 2020-12-09T16:09:53-00:00
Bỏ dấu ngang và hai chấm 20201209T160953Z

Nguồn:: Stack Overflow, datetime - What’s the difference between ISO 8601 and RFC 3339 Date Formats? - Stack Overflow


Cập nhật lần cuối : 25 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023