Ngôn ngữ scripting sinh ra là để xử lý văn bản, không nhấn mạnh về kiểu, khai báo

Nguồn:: Computer Science - Brian Kernighan on successful language design - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024