Việc hiển thị nội dung dữ liệu như thế nào là do công cụ quyết định, không phải ngôn ngữ quyết định

JS được sinh ra để chạy trên trình duyệt và không được dùng để làm việc với lượng code lớn
Nguồn:: Is it correct that Python does not encourage us to read objects’s content?

Việc đóng gói (encapsulation) giúp ta không cần quan tâm vật thể lưu dữ liệu thế nào, mà chỉ cần quan tâm tới thuộc tính và phương thức của nó


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024