Những phương thức có hai dấu gạch dưới hai bên được gọi là dunder (double underscore)

c = a + b

Internally it is called as:

c = a.__add__(b)

Nguồn:: __getitem__() in Python - GeeksforGeeks


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023