init .py nói cho Python biết folder chứa nó là một package

Package và library là những cái tên khác nhau cho cùng một thứ


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024