Python tập trung vào việc cung cấp một ngôn ngữ lập trình tổng quát, dễ đọc và dễ viết

Trong khi đó, JS được sinh ra để chạy trên trình duyệt và không được dùng để làm việc với lượng code lớn


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024