Python tách bạch từ điển và vật thể, còn JS không làm vậy

Nếu tất cả thuộc tính của vật thể đều đơn giản, và vật thể được dùng để tra cứu dữ liệu theo từ khoá chứ không phải là để thao tác và thay đổi thuộc tính bằng phương thức, thì nó được gọi là từ điển
Ở JS, nếu một biến có giá trị là một chuỗi JSON thì nó sẽ được hiểu là vật thể. Ở Python, nó được hiểu là từ điển

Thực ra thì sau này JS cũng có từ điển, và được gọi là map (ánh xạ). Nhưng nhiều người vẫn ko biết


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024