JS và Python đều không yêu cầu phải khai báo kiểu ngay lúc viết

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023