Trong JS, console.log() sẽ hiển thị toàn bộ nội dung vật thể mà không phải làm gì. Trong Python, print() sẽ chỉ hiển thị nội dung vật thể nếu str () đã được định nghĩa

Trong REPL của JS (console), việc gọi trực tiếp vật thể không khác gì console.log() nó. Cả hai đều hiểu thị hết các dữ liệu của nó. Trong khi đó ở Python thì không như vậy. Trong REPL, gọi trực tiếp vật thể ra thì kết quả là repr(). Nếu dùng print thì kết quả là str(). repr() trả về mô tả chi tiết để người lập trình bảo trì và sửa lỗi. str() trả về mô tả đơn giản cho người dùng sử dụng

JS Python
Đọc thuộc tính object.attribute, object['attribute'] object.get('attribute')

Việc hiển thị nội dung dữ liệu như thế nào là do công cụ quyết định, không phải ngôn ngữ quyết định. JS được sinh ra để chạy trên trình duyệt và không được dùng để làm việc với lượng code lớn, còn Python tập trung vào việc cung cấp một ngôn ngữ lập trình tổng quát, dễ đọc và dễ viết

JSON là cách để biểu diễn vật thể ra chữ, chứ tự nó không phải là vật thể

Thứ có vẻ như thực sự tương đương


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024