Map trong JS tương đương với dictionary trong Python

Nguồn:: javascript - How to create an array of similar object effectively? - Stack Overflow
Map, dictionary, associative array, hash, hash table là những cái tên cho cùng một thứ


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024