Npm là chương trình quản lý package cho node.js

Tương tự, Pip là chương trình quản lý package của Python
node.js là cách để dùng JS ở backend
Package và library là những cái tên khác nhau cho cùng một thứ


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 4 tháng 1, 2024