Thay vì comment, hãy document. Thay vì giải thích cách code hoạt động, hãy hướng dẫn cách sử dụng nó

Nguồn:: Don't Write Comments - YouTube


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024