Comment cũng có bug, nhưng không giống như code, không có chương trình nào hỗ trợ debug được nó

Comment có thể cho thông tin sai, nhưng code thì không
Nguồn:: Don't Write Comments - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024