Block comment dành cho việc giải thích ý tưởng của code, viết doc. Line comment để debug hoặc hướng dẫn editor đọc code của mình (directive)

Trong VS Code, dùng /** rồi Enter thay vì chỉ /*
VS Code tips — Quickly writing JSDoc comments in JavaScript and TypeScript - YouTube


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024