Bản thân việc lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao đã là một dạng comment


Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024