Việc chia các lệnh trong kịch bản thành các hàm nhỏ hơn sẽ giúp dễ bắt lỗi hơn

Mỗi lớp, hàm, mô đun chỉ đảm nhiệm một nhiệm vụ xác định


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 2 tháng 2, 2024