Compile time là lúc chuyển từ ngôn ngữ lập trình mà người hiểu sang ngôn ngữ máy chỉ có máy mới hiểu. Runtime là lúc máy chạy mã máy

Compile Time vs. Runtime - YouTube

Thường mọi người dùng compile time đồng nghĩa với developing time


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 17 tháng 12, 2023