Shell là cái vỏ bảo vệ lõi của hệ điều hành

Để giao tiếp với lõi của hệ điều hành cần phải dùng tới shell. Terminal là cái chương trình để làm việc với shell

Thế giới đằng sau tấm gương là cái lõi của hệ điều hành. Terminal là cái tấm gương. Ngôn ngữ ta dùng để giao tiếp với gương là command line. Shell là cái phần mềm của gương, có nhiệm vụ dịch và vận chuyển thông điệp của ta với cái thế giới đằng sau nó và ngược lại


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023