Windows Terminal có thể được kích hoạt trong Explorer

Shell là cái vỏ bảo vệ lõi của hệ điều hành


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023