cmdlet dùng định dạng Verb Noun

cmdlet dùng định dạng Verb-Noun (động từ - danh từ) như trong Get-Service, Stop-Service, hay Import-Csv. Phần động từ trong tên của cmdlet sẽ chỉ ra hành động được thực hiện trên danh từ. Thông thường, các cmdlet được sử dụng để lấy thông tin sẽ có động từ Get (lấy) trong tên, ví dụ như Get-Process hay Get-Content. Lệnh sử dụng để chỉnh sửa cái gì đó thường bắt đầu với động từ Set, để thêm thực thể mới vào đâu đó thì thường bắt đầu với Add hoặc New.

Nguồn:: PowerShell và mọi điều bạn cần biết về tiện ích này - QuanTriMang.com


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023