Sự khác biệt giữa Windows và Android, Mac trong tên file

Yếu tố Windows Android, Mac (bản chất là Linux)
Chữ hoa/thường Không phân biệt Phân biệt
Dấu cách hoặc dấu chấm . ở cuối tên file Không được sử dụng: sẽ tự động bị bỏ Không bị bỏ
Ký tự đặc biệt: <>:"/\|?* Không được sử dụng: sẽ báo lỗi Được sử dụng (trừ /)

Nguồn:: Stack Overflow, What characters are forbidden in Windows and Linux directory names?


Cập nhật lần cuối : 2 tháng 2, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023