Việc có khoảng trắng trong tên file sẽ khiến việc xử lý code phức tạp hơn

Điều này dễ thấy nhất khi tên file có ở trong biến. Ví dụ, thay vì có thể viết foo $filename, ta phải viết foo "$filename". Vì nhỡ $filename có khoảng trắng thì

Khi viết code thì tốt nhất dùng dạng raw. Ví dụ:

const cmd = new Deno.Command("deno", { args: ["run", "--allow-all", "--allow-run", String.raw`${filename}`, câuNhập, '--json-debug'] });

Trong việc xử lý URL, dấu cách sẽ được chuyển sang %20. Nếu sau đó có tên thì sẽ dễ gây hiểu lầm: ảnh 1.jpgảnh%201.jpg

Nếu code HTTP không xử lý tốt thì khi người dùng tải Danh sách.pdf thì thứ họ nhận được là file Danh. Họ phải thêm đuôi .pdf thủ công

docker và git bắt phải dùng ký tự ascii và không có khoảng trắng

You should take the spaces out of the filename. Because the filename is used as the identifier for imported modules (i.e. foo.py will be imported as foo) and Python identifiers can’t have spaces, this isn’t supported by the import statement.

If you really need to do this for some reason, you can use the __import__ function:

foo_bar = __import__("foo bar")

This will import foo bar.py as foo_bar. This behaves a little bit different than the import statement and you should avoid it.


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023