Pwd là thư mục mà process sẽ chạy (process working directory). cwd là thư mục mà mình đang ở đó (current working directory)

Ở Node, process.env.PWD không tồn tại trên Windows
Nguồn:: Stack Overflow, process.env.PWD vs process.cwd()

Đường dẫn đến tệp ngoài trong một script phụ thuộc vào cwd, không phải đường dẫn tới script mình đang viết


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023