PATH là đường dẫn mặc định tới những tập tin nhị phân (binary)

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023