Biến môi trường giúp ta điền những giá trị lặp đi lặp lại nhanh hơn

Biến môi trường tiếng Anh là environmental variable. Viết tắt là env
What are Environment Variables, and how do I use them? (get,set) - YouTube
Trong PowerShell dùng lệnh này để liệt kê tất cả các env:

get-childitem env:

env của người dùng được ưu tiên hơn env của hệ thống. Nhưng với biến path thì ngược lại


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023