Scope là những phạm vi dữ liệu khi ứng dụng truy cập

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023