Client là ứng dụng muốn truy cập vào dữ liệu của user

Cách dùng password để truy cập dữ liệu người dùng gọi là client login

Nguồn:: Viblo, Tìm hiểu đôi chút về OAuth2
Client gửi access token đến authorization server để được truy cập


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023