API đưa thông tin là thụ động. Webhook đưa thông tin chủ động

Api là khi mình cần thì mình hỏi nó để nó đưa thông tin. Việc nó đưa thông tin là thụ động, khi nào mình hỏi thì nó mới đưa. Còn webhook là đưa chủ động; nó vừa mới có cái gì mới là đưa luôn cho mình
The Difference Between APIs and Webhooks Explained By Selling Seasonal Produce on Your Farm – CodeAnalogies Blog

RapidAPI-Comics-eBook.pdf file not exists


Cập nhật lần cuối : 4 tháng 1, 2024
Tạo : 29 tháng 10, 2023