Prettier là để làm cho dễ nhìn. Linter là để hạn chế dính bug khi dự án mở rộng

Nguồn:: Prettier vs. Linters · Prettier
Josh Goldberg - Setting Up ESLint and TypeScript for React - YouTube

Linter của Deno: deno_lint docs
deno fmt, code formatting | Deno Docs


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024