VS Code nhiều khi không tìm hết file được do tên quá dài


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023