Bỏ qua

Phím tắt trong VS Code

Mở code

Phím tắt Chức năng
Ctrl + K + O Mở folder
Ctrl + R Đổi workspace
Ctrl + E, Ctrl + P Đổi file

Đọc code

Phím tắt Chức năng
Alt + Z Word wrap
Ctrl + Shift + [ Thu gọn khối code
Ctrl + Shift + ] Mở rộng khối code
Ctrl + Shift + . Mở danh sách các hàm và biến
F12 Đến nhanh những nơi hàm hoặc biến được sử dụng
Ctrl + Space Mở danh sách gợi ý điền nhanh
Ctrl + K Z Mở zen mode
Ctrl + \ Chia màn hình thành các editor (hay còn gọi là tab group)
Ctrl + 1, 2, 3 Di chuyển giữa các editor
F6 Đổi panel
Ctrl + B Mở sidebar trái (VS Code gọi là primary sidebar)
Ctrl + Shift + B Mở sidebar phải (VS Code gọi là secondary sidebar)
Alt + ← Quay lại vị trí con trỏ lần trước

Viết code

Phím tắt Chức năng
Alt + ↑/↓ Di chuyển dòng lên/xuống
Alt + Shift + ↑/↓ Sao chép dòng lên/xuống
Ctrl + D Chọn lần lượt các biến cùng tên
Ctrl + Shift + L Chọn tất cả các biến cùng tên
Ctrl + Shift + K Xoá dòng
Ctrl + [, Ctrl + ] Thụt dòng vào/ra
Ctrl + Alt + ↑/↓ Thêm 1 con trỏ lên dòng bên trên (gõ đồng thời nhiều dòng)
Ctrl + / Comment/uncomment

Chạy code

Phím tắt Chức năng
F5 Chạy code
F9 Tạo breakpoint
Ctrl + Shift + D Mở debug sidebar
Ctrl + ` Mở terminal
Ctrl + Shift + Y Mở debug console

Thiết lập VS Code

Phím tắt Chức năng
Ctrl + Shift + P Mở danh sách lệnh
Ctrl + K Ctrl + S Mở danh sách phím tắt
Ctrl + K Ctrl + T Mở danh sách giao diện

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023