Hằng là xanh lợt, biến là xanh đậm

  • Cái importVar đầu tiên, varVar, letVar, console đều biến nên có màu xanh đậm
  • constVar là hằng nên có màu xanh nhạt
  • log, importVar là hàm nên có màu vàng

Bấm Ctrl+Shift+P và chọn Developer: Inspect Editor Tokens and Scopes để hiểu thêm từng cái.
VS Code tips — The "Developer: Inspect editor tokens and scopes" command - YouTube
Syntax Highlight Guide | Visual Studio Code Extension API
Visual Studio Code - meaning of syntax highlight colors


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024