Volume là cách để đồng bộ dữ liệu giữa máy chủ và máy ảo

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023