Việc dựng image được thiết lập qua dockerfile

Nguồn:: Learn Docker in 7 Easy Steps - Full Beginner's Tutorial - YouTube

Ví dụ:

FROM image_cơ_sở
WORKDIR /app
COPY package.json ./
RUN npm install
COPY ./ .
EXPOSE 80
CMD lệnh_khi_image_được_chạy

Mỗi một dòng trong dockerfile sẽ tương ứng với một step khi dựng image
Container chỉ là một process. Image là template để chạy container


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023