Nếu dựng lại image mà đánh tag giống nhau thì image cũ sẽ thành danling image

Nguồn:: Viblo, Vì sao lại có image <none> sau khi build docker?

Nếu muốn xoá luôn chúng lúc dựng thì dùng docker build --rm. Để xoá hết thì dùng:

docker rmi $(docker images -f “dangling=true” -q)


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023