Mỗi một dòng trong dockerfile sẽ tương ứng với một step khi dựng image

Việc dựng image được thiết lập qua dockerfile


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023