Engine bao gồm CLI client, API và deamon

Trong trường hợp của Docker Desktop, CLI client nằm ở máy host, còn daemon nằm ở máy ảo

Nguồn:: Difference between Docker Desktop and Docker Engine - General Discussions - Docker Community Forums


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023