Docker Desktop tạo ra một máy ảo để chạy docker engine

Docker Desktop has its own distributions When you stop Docker Desktop you stop those distributions and maybe some Windows services.

Trên Windows, wsl chính là máy ảo đó

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023