Container là phù du

Nguồn:: 10 things to avoid in docker containers | Red Hat Developer
Nếu cần lưu trữ dữ liệu, hãy dùng volume. Volume là cách để đồng bộ dữ liệu giữa máy chủ và máy ảo

Để tự động xoá container sau khi nó chạy xong, dùng --rm khi tạo từ image. Nếu kết hợp cờ này với -it và bash sẽ hữu ích cho việc debug image:

docker run --rm -it [IMAGE] bash


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023