Container chỉ là một process

Cho nên lệnh để liệt kê tất cả các container đang chạy là docker ps, để cho giống với lệnh liệt kê tất cả các process đang chạy trên shell là ps

Lệnh docker ps này tương đương với docker container ls. Để liệt kê tất cả các container bất kể có đang chạy hay không, dùng docker ps -a.


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023